Nietta racconta Barletta

Nietta racconta: U sp’tal’

La disavventura di un paziente barlettano nella poesia di Garribba

È notoria la situazione degli ospedali in genere e del nostro in particolare. Questa poesia, attraverso la satira, racconta, pres­sappoco, ciò che potrebbe accadere al malcapitato che, per sua sfortuna, è costretto a farsi ricoverare.

Accom' stam' josc' cumb'nat'
ca sciam'accom' e pap'r' sparat',
cu p'ricul' ca passamì tuttì i ddej
d'avè nu colp', n'incident'o malateje,
c' pour'nan jè a tà personalment' ,
ma cap't a n'attan', a n'ameich', a nu parent',
na dej o l'alt', buon'o mal',
ha ma trasì ch' fforz' jind' o sp'tal'!
C' nan sì tou malat', ch' fr'toun'
ma a scì a truè soltent' a qualche joun',
ha scì de ssous' sol' c'ha sapout'
andò stu pov'riddì sté as'ch'nnout',
p'r'cè c' pienz' ca l'ha truè tu stess',
m' scioch' pour' a cap' ch'assì fess'!
Na volt', mba R'ggier' Decorat'
ca sciuv'lett' p'r'cè s' err' mbriacat',
s'ccom' cul' nderr' s' n' scett',
rumbett' u marciappiet' cu cuzzet'.I facern' tann' stess' nu v'rbal'
e u purtern' ca mbulanz' jind' o sp'tal'.
Mò, ch' truè nu postì a mba R'ggier'
furn' chiamat' trentadu' mb'rmiir'.
Sciev'n nnanz' e rat' accom' e pazz'
i portantein' ch' mba R'ggiir mbrazz',
fein' a quann' Suora Giuseppein'
diss': – "E' capeit', m'ttit'l' jind' a cucein'!"
A n'ameich' ca fu ricoverat'
p'rcè na garz' assè s'err' abbuttat',
u putern' a dej appirs' s'st'mè
nziim e femn' ch'avev'na sgravè!
A joun', ca mò mor' e mò nan mor',
l'hann' meis' a r'quest' jind' a scenzor',
e s'ccom' cudd', a mort' nan s'arrenn',
mò jav' giè tre dej ca sal' e ascenn'!
Stè fett' appost' appost' nu repart'
andò i malat' vann' a sc'què e cchert:
tra foum', cicch', fav' e nucellein',
t' par' ca trasout' jind' a cantein'!
I malat' ca s' pot'n' jalzè,
in corridoj vann' a pass'ggè
ch' sti piggiam' nuov' ch'hann' assout'
t' par'n' tutt' quant' ch' na tout'.
D'estat', cert' volt', molta gent'
s' mett'n' i piggiam' trasparent'
da satt' nan s' mett'n' i mutand'
e i veit' ch' sti sort' vuozz' nnand'!
Chi fem'n' jè a medesima sunat'
ch' tutt' sti vestagl' colorat'
e s'ccom' sono a form' d' kimon',
t' par' nu sp'tal' du Giappon'!
Ma tutt' chiss' ccos' nan sa nient'
p'rcè i ricoverat' sa i parient'…
u uaj u pass' quas' certament'
c' cat' malat' tou personalment'…
e com' è ditt' preim', buon' o mal',
ha scì ch' fforz' a sbatt' jind' o sp'tal'!
Preim' d' tutt', accom' arreiv'
senza mengh' legg' e screiv',
a ndr'sett' du' p'rsoun',
giè t' spand'n' i calzoun'!
N'alt' e joun' s' jalz' i man'ch'
e ti fa l'antitetan'ch'.
Nu mb'rmier' appen' assunt',
s' pr'par' a mett' i punt'…
ci t' stenn' sop' o liett'…
ci t' lav' i dò calziett'…
ch' na fuorc', all'improvveis',
giè t' taggh'n' a cammeis'…
t'hann fett' giè u passegg'
ch' mannert' a fert' i regg'…
Nzamm, dop' mengh' tre m'nout'
tou stè gè tutt'alla nout'!
Fein' a quann' nu dottor',
ass'ttat' a scr'vanej,
addumann' a malatej…
e c' t' dann' a facoltè
d' putert' fé parlè,
put' deic' a stu dottor'
co' malat' stè addoffor'!
Quann' pò, tras' u malat'
ciò che e ditt' u fann' arrat'
e t' mann', immantinent',
a fé tutt' i certament' e repart' superior'….
ma stè rutt' l'ascensor'!
E tou, po', ca nan t' feit'
d' nan stè mangh' all'embiit',
tutta quant' sta saleit'
t' l'ha fell' afforz' a piit'.
E c' stiiv' non c'è mmal',
dop' tutt' chidd' scal'
ca salout' ritt' e stuort',
arruat' quas' muort'!
Mentr' tou stè a bucch'ggè,
vin' sub't' a sapè
ca dè liett' nan stè…
e c' vu' jess' s'st'mat'
ca pacienz' a scenn' arrat':
stè soltant' nu l'ttein'
o repart' di cretein'…
e tou, allor', di': – "Che chezz'..
dop' tutt' sti strapezz',
m' mannat' mezz' e pezz'?"
Quann' po' ha truat' u liitt',
e accumminz' avè r'ggittì,
e r'puus' sop' o fiengh',
tras' u preim' a luè u sengh'!
Fac' sett' o jatt' bouch'…
jess' u sengh' e nan l'assouch'
fac' russ' e pò' s' nghezz'
lav' a mmall' e cheng' u vrezz'!
Tan' l'ach' ch'ass'meggh'
com' c' t'ness' a ssuggh'
e tann' u veit' chiar' chiar'
ca faciav' gè u scarpar'!
Tre m'nout' d'intervall'
e t'annuc'n' u pappagall'
ch'abb'sogn, crè matein',
fé l'esam' d' l'orein'.
Mò, c' tou na stè ab'tuat'
a fé a pipì stenn' culcat'…
(dat' pour' che in famigl'
nan s' pisc' jind' e buttigl'…)
ch' mezz'or' tou ruman'
ch' stu cos' mezz' e man'…
a mbr'mar' dirimbett'
ca t' uard' e ca t'aspett'…
tou t' spriem', ma acch'ssì
nan t' van' a fé pipì…
Ma c' cap't' – p' ccas' -
ca riesc' a fé na cos',
a dej appirs' jè l'avveis'
ca stè ngint' d' tre meis'!
Suor'Antonia, furia e frett',
vol' afforz' fé a perett'
ca vr'gogn' tou fé russ'
e u l'nzul' nan l'allass',
ma addumann' titubant':
- "Nan m' puot' dè u purgant'?"
Ca mbortanz' n'alt' e joun',
deic': – "Tou ta stè d'scioun'!"
e, v'stout' tutt' a biang',
teir' arrat' l'alt' sangh'.
Vat' a r'logg' ca sà i cingh'
e t'allazz' na s'ringh'!
S' n' vè tutt' ngazzat'
e t' lass' scum'gghiat'.
…e tou ha p'gghiat', jind, a mezz'or'
a brongheit' e u raffr'ddor'!
Po', l'addett' alla cucein',
non angor' collegat',
port' u brot' ca pastein',
nziem' o nierv' ca nzalat'
ca t' par', sull'istant',
che hanna acceis' n'elefant'!
Tou v'denn' stu tramot'
e assaprenn' cudd' brot'
ch' sta chern' scura scour',
si' p'gghiat' da pagour'
e addumann' serij serij:
- "U dottor', quann' van'?"
T' r'spann': – "E' sciout' in ferij
van' all'alta s'tt'man'!"
A stu punt' jè i sc'kanej
e t' pass' a malatej!
Sol' na cos' stè da fé:
mitt' a firm' e t' n' vè!
Chedd' ca vist' giè t'avest':
CI HA MURI', VA MUORR' A CHEST'!
Tant', ci jè d'stein' ca murì,
andò creit' ca fuscì?
Voi, intant' ricercat'
d' stè semb' cautelat'
nan cadeit' mè malat'
tocca ferr' e na grattat'.
Carico il lettore video...
Si ringrazia per la collaborazione:

Paolo Doronzo
Tommaso Francavilla
Francesca Piazzolla
  • Vernacolo
Altri contenuti a tema
«Barlettani, il virus non va in quarantena!»: ecco la poesia in vernacolo «Barlettani, il virus non va in quarantena!»: ecco la poesia in vernacolo Il sorriso scatenato dai versi dissacranti fa riflettere sui tratti contraddittori della città
"Annuciteve a Sèggie", il vernacolo barlettano diventa musica e poesia "Annuciteve a Sèggie", il vernacolo barlettano diventa musica e poesia Seconda edizione dello spettacolo popolare in piazzetta Vico Stretto
L'estate barlettana declinata in vernacolo L'estate barlettana declinata in vernacolo Evento gratuito ideato dal poeta Francesco Paolo Dellaquila
Nietta Borgia riceve la medaglia all’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro Nietta Borgia riceve la medaglia all’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro Cerimonia a Roma per la consegna
Nietta Borgia riceve la medaglia all’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro Nietta Borgia riceve la medaglia all’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro Riconoscimento alla docente barlettana da Casa Savoia
Nietta racconta: Quenn’ a Madonn’ v’nav da for’ Nietta racconta: Quenn’ a Madonn’ v’nav da for’ Il poeta Gino Garribba descrive un rito religioso del mese di maggio
Nietta racconta:  A pall’ d’Aré Nietta racconta: A pall’ d’Aré Il lamento del colosso nella poesia di Gino Garribba
“Nietta racconta Barletta” da oggi con Barlettalife “Nietta racconta Barletta” da oggi con Barlettalife Poesie in dialetto barlettano lette e raccontate da Nietta Borgia
© 2001-2021 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.