Nietta racconta Barletta

Nietta racconta: A pall’ d’Aré

Il lamento del colosso nella poesia di Gino Garribba

Durante una notte brava, un giovinastro spiritoso si arrampicò sulla statua di Eraclio e gli tolse la palla di pietra che da secoli reggeva nella mano sinistra come simbolo di potenza e di dominio sul mondo. Il gesto inconsulto suonò offesa al potente imperatore, il quale, redivivo, così si lamentò:

Preim' ch' accummenz' sta sunat',
v'avveis' ca sta volt' m'è n'gazzat'!
p'rce' stu fett' d'luerm' a pall'
o sottoscritt' nan ng' l'ira fall'!

E c'u padretern' je' onest' e galantom',
m'avria fé sapè nom' e cognom'
d' cudd' sort' figgh' d' p…an'
ca m'è lluat' a pall' da jind' a man'
e vularì sapè da cudd' moul'
accom'jè ca l'è pr'dout u coul'!

Alman' ch' na pall' a tanta ggent'
putav' d'mostrè ch'err putent'…
mò, sta putenz' a c' l'è d'mustrall'
mo', ch'è rumas' propr' senza pall'?

Jej m'conzol' sol' a nu p'nziir'
che a fé stu fett' è stat' nu frastìir'
p'rcè nu cittadein' d' varrett'
nan m'avrì mangat' d' r'spett'!

Ch' cheda pall' d'ciav' e cr'stian'
ca jej t'nav' u munn' jind' a na man'.
Mò, mbac', tutt' pot'n p'nzè
ca stoch' na l'mas'n a c'r'chè;
Oppour' tengh' a man' ch' v'dè
c' chiov' fort' o c' stè a st'zz'ché!

Jej crat' ca nemmengh' v'ù p'nzat'
c' denn' ch' stu fett' e' cap'tat':
jind' a cheda pall' avav' meis'
tutta quenn' a storij du pajeis,
p'rcè jerr' na pall' a vì d' for',
ma jind' stav' nu r'gistrator'
andò t'nav' tutt r'g'strat'
i uaj ca Varrett è cap'tat'
da quenn' i venezian' nel'300
m'annucev'n ciutt' ciutt' dall'Orient'
andò jerr' t'nout' in grand'onor'
in quent' e' stat' u meggh' imperator'.


E s'ccom' fadda fadd' mavev'n' mbracat'
sop' a na verch'… diciam' un po' scassat',
appan' ca passemm' da Varrett',
u mar' fort' a mmar' m' sc'ttett',
e i venezian' ca m'avevn' arrubbat'
s'ccom' picca preim' jern' mangiat',
all'acqua fredd'… fu tutt' n'ann'cat'!

Quenn' u mar' fort s'acclamett'
arruern' i pisciajul' da Varrett'
cu r'sacch', a rat'cedd', e i parangal',
m'brachern' da satt o… cap'tal',
e a mezzadej du 19 megg'
fubb' trasc'nat sop' a spiegg'!
(e menumal' ca nan stav' u Br'gandein'
ca m'avri fett paghè pour a gabbein'!)

Ma dop' tutt u sfurz' ca facern'
m'lassern' sop' a ran' e s' n' scer'n
V'nav', sì, ogne tant da Varrett'
a Cumm'ssion' chi sciir' e cu' Pr'fett',
ma dop' ch' ern' vist e scritt' tutt',
m' lasser'n' ghemm' a mmar' e a cap' assutt'!

Stu fett' scett' nnenz' ch' vind'enn'
e rumanibb' nderr' fein' a quenn'
chi cozz'l' sop' e pit' e mbecc' e mman'
m' purtern' pes'l pes'l jind' a Duan'.

E pour' ddè m'abbandunern' arrat
ch' appurè c'jer e and'erà nat'
ca mmezz' a tenta strol'gh' e sapout',
na' stav' joun' ca m'err can'sciout'!

Jè meggh' ca n'è ddeich' i f'ssarei
ca s'mb'ndern' sop' o cunt' mei!
Nu maestr' d' latein'
c'o chiamern' de Salein',
diss': "Cuss' jè CUSTANTEIN".

Nu sp'cuzz' du Casal'
ca v'dè sciav' ogne tent'
i pupidd' a Do' M'cal,
a v'derm' nu giaghent',
nan avett' esitazion'
diss': "Cuss' jé F'CAZZON!"

Nu varviir' d' Ch'lonn',
a v'derm' in minigonn'
chi capidd' alla "bebé",
andò checch' va a p'nzè?
ca s'ccom' mmezz' e flutt'
avav' pers' quas' tutt'
e durant' a trasc'nat'
m'err' tutt' svacandat',
m'attandett' da v'cein',
diss: "Cuss' jè signorein!"

N'zamm', tra TEODOSIJ e VAL'NDEIN',
F'D'REICH' e CUSTANTEIN'
grech', turch' e b'zandein',
…e cudd'alt' signorein',
succ'dett' nu casein'!
tant' è ver' che alla fein'
rumanibb' pall' mman'
50 enn' jind'a Duan'
asp'ttenn' ca pacienz',
d'appurè sta provenienz'.

Rumanibb' tom' tom',
senz'attan' e senza nom',
fein' a quenn' padre Antonij,
resident' a Manfr'donij,
pr's'ndett' nu progett'
d'puterm fé a p'zzett'
ca m'avev'na r'galè,
'ndo putav' abb'sugnè
acch'ssì, na volta tent'
m' luev'n da nent'!

U progett' d'stu fess'
fu acc'ttat' tann' stess'
e a dej appirs', mbart i tre,
s' m'ttern' gè a tagghiè!

Preim' d' tutt', satt' a batt',
m' tagghier'n' u d'satt'
e u m'ttern', nan d' man',
ch' p'suol' a na campan'
ca quenn'ern i 40 òr',
nan v' deich' c' d'Iòr!

Po', nan zecc' c' facer'n',
i do ghemm' m'tagghier'n'…
com' a n'ervr' d' p'stezz'
m' spruern' pour' i vrezz'…
ormai jerr' add'v'ndat'
proprij u Re di mut'lat'
meis' sop' a nu s'deil'
com' invalido civeil'!

Ma nel millequattrocentonovandoun,
assern' finalment' du' p'rsoun'
ca d'cern' d'mett', a tutt' i cost',
i vrezz', i ghemm' e l'alt' ccos' o post'
e dop' 25 s'ttman',
da mutlat' add'vndibb' san'
chi ghemm' nov', a croc' e a pall' mman'!

Sol' nu fett' rumanav'
accom' jè ca m' chiamav'
C' sarè, c' nan sarè?
Sarè – sarè – sarè,
luern' a S e rumanett' ARE'
e da Erac'lj ch'err' nat',
sol' ARE' fubb' chiamat'…
e acch'ssì s'è tramandat'.

A stu punt' n'alta leit' succ'dett'
ch' stab'lì ando checch' m'erna mett'
e dop' addumannat a du' Frangiis'
m' m'ttern', allembiit', nnenz' a Chiis'. (S. Sepolcr')

U post' m' piacett' p'rcè ddè,
tutt' quant' s' v'nevn a ss'tté
ch' r'pusers', a deic' chiecch'r', a durmì
ma perà n'scioun' a fé pipì.

Da sop' jej s'ndav' tutt' i dett'
r'guard' i cittadein' d' Varrett'
(accom' fenn' mò senza caterr',
i mal' lenggue' ca stann' jind' e berr')
e i mbruggh'l, i ccorn' di cristian',
i r'g'strav' a pall' ca t'nav' mman'…
p'cchess' mò, nu dubbij m'è v'nout'
ch'a ramb' a pall' è stat' nu c'r'nout'!

Del rest' jej stu fett' gè u sapav'
p'nzenn' a tutt' i ccos' ca v'dav'
p' tutt chidd' fi' d' bbona memm'
ca venn' a fé a pipì mbecc' a sta ghemm'
che a furij d'ess' semb' nnaffiat',
da satt' fein' sop' s'è tarlat'!

Mah! Sti ccos' brutt' ormai l'è superat'
i vat' e stoch' citt' rass'gnat'!
Na sola cos' nan pozz' superall'
c'è rumanì assè timb' senza pall'.
dall'Assessor' addett' ai monument'f,
na palla gross' gross' nan pretend'
qualungh' sia a m'sour' m'accuntend'
… pour' c' m' m'tteit' deich' sein'
o post' d'na pall', do' pallein'!
ca sp'renz' ca mi pozz' r'guardall'
preim' ch'arreiv' n' alt' rambapall'!
Carico il lettore video...
Si ringrazia per la collaborazione:

Paolo Doronzo
Tommaso Francavilla
Francesca Piazzolla
  • Vernacolo
Altri contenuti a tema
«Barlettani, il virus non va in quarantena!»: ecco la poesia in vernacolo «Barlettani, il virus non va in quarantena!»: ecco la poesia in vernacolo Il sorriso scatenato dai versi dissacranti fa riflettere sui tratti contraddittori della città
"Annuciteve a Sèggie", il vernacolo barlettano diventa musica e poesia "Annuciteve a Sèggie", il vernacolo barlettano diventa musica e poesia Seconda edizione dello spettacolo popolare in piazzetta Vico Stretto
L'estate barlettana declinata in vernacolo L'estate barlettana declinata in vernacolo Evento gratuito ideato dal poeta Francesco Paolo Dellaquila
Nietta Borgia riceve la medaglia all’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro Nietta Borgia riceve la medaglia all’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro Cerimonia a Roma per la consegna
Nietta Borgia riceve la medaglia all’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro Nietta Borgia riceve la medaglia all’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro Riconoscimento alla docente barlettana da Casa Savoia
Nietta racconta: U sp’tal’ Nietta racconta: U sp’tal’ La disavventura di un paziente barlettano nella poesia di Garribba
Nietta racconta: Quenn’ a Madonn’ v’nav da for’ Nietta racconta: Quenn’ a Madonn’ v’nav da for’ Il poeta Gino Garribba descrive un rito religioso del mese di maggio
“Nietta racconta Barletta” da oggi con Barlettalife “Nietta racconta Barletta” da oggi con Barlettalife Poesie in dialetto barlettano lette e raccontate da Nietta Borgia
© 2001-2021 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.